การปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่พักของพนักงาน บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) J.1466 (โรงงานคอนกรีตสำเร็จรูปปทุมธานี)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่พักของพนักงาน บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) J.1466 (โรงงานคอนกรีตสำเร็จรูปปทุมธานี)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่พักของพนักงาน
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) J.1466
(โรงงานคอนกรีตสำเร็จรูปปทุมธานี)
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Updated Electrical System of The Building.
Italian Thailand Best Web Development Blog J.1466
(Precast Concrete Factories in Pathum Thani)

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สันติสุข สว่างกล้า
ชื่อผู้วิจัย นายรัฐภูมิ เครือแดง
นายชวกร ทองเสนอ
นางสาววารุณี เกิดแดน
สาขา วิศวกรรมศาสตร์และและอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี)

04_ack.pdf

04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 42