การออกแบบและสร้างเครื่องทาสุญญากาศสาหรับเครื่องฉีดอลูมิเนียม ควบคุมโดยพีแอลซี

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบและสร้างเครื่องทาสุญญากาศสาหรับเครื่องฉีดอลูมิเนียม ควบคุมโดยพีแอลซี
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การออกแบบและสร้างเครื่องทำสุญญากาศสาหรับเครื่องฉีดอลูมิเนียม
ควบคุมโดยพีแอลซี
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Design and Construction of Vacuum Machines for Aluminum Injection Molding Machines Controlled by PLC

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร
ชื่อผู้วิจัย

นายมุขณา ช่างประดับ

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และและอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี)

04_ack.pdf

04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 19