แนวทางการดำเนินงานผ่านรหัสคิวอาร์ ในตำแหน่ง แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกครัว และบาร์เทนเดอร์ โรงแรมโหมด สาทร กรุงเทพฯ Operational guildelines through QR code for Front office, The kitchen and Bartender at Mode Sathorn Hotel Bangkok

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • แนวทางการดำเนินงานผ่านรหัสคิวอาร์ ในตำแหน่ง แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกครัว และบาร์เทนเดอร์ โรงแรมโหมด สาทร กรุงเทพฯ Operational guildelines through QR code for Front office, The kitchen and Bartender at Mode Sathorn Hotel Bangkok
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  

แนวทางการดำเนินงานผ่านรหัสคิวอาร์ ในตำแหน่ง
แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกครัว และบาร์เทนเดอร์ 
โรงแรมโหมด สาทร กรุงเทพฯ
 
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ
Operational guildelines through QR code for Front office, 
The kitchen and Bartender at Mode Sathorn Hotel Bangkok
 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ยุวริน ศรีปาน
ชื่อผู้วิจัย
นางสาวอนงค์นาถ รอดกำเหนิด 5604400094
นายอภิสิทธิ์ ก้องวิริยะกุล 5604400093
นายศิวพงษ์ กลิ่นนิล 5604400112
 
สาขา การโรงแรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 120