การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน (CAI) เรื่อง การใช้งาน Site Info for Customer Service

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน (CAI) เรื่อง การใช้งาน Site Info for Customer Service
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน (CAI)
เรื่อง การใช้งาน Site Info for Customer Service

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Site Info For Customer Service CAI

ชื่อผู้วิจัย

นางสาว วาสนา สอนสุด

นางสาว ปิยะนุช โพธิ์งาม

สาขา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 78