การชันสูตรพลิกศพโดยการผ่าศพกับหลักอิสลาม

Last modified: April 4, 2021
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การชันสูตรพลิกศพโดยการผ่าศพกับหลักอิสลาม
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

POST-MORTEM AUTOPSY DISSECTION IN ACCORDANCE WITH ISLAMIC DOCTRINE

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวนุชนาฏ พัทยากร

สาขา นิติศาสตร์
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

02_abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 03_ack.pdf

4

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 04_tbc.pdf
5 บทที่ 1 05_ch1.pdf
6 บทที่ 2 06_ch2.pdf
7 บทที่ 3 07_ch3.pdf
8 บทที่ 4 08_ch4.pdf
9 บทที่ื 5 09_ch5.pdf
10 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 10_ref.pdf
11 ภาคผนวก 11_app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 12_vit.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 139
Previous: ลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมไทย: กรณีศึกษางานผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์
Next: ปัญหาเกี่ยวกับการทำสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพท์ที่มีเงื่อนไขไม่ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ