Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

ภาวะแทรกซ้อนภายหลังการทำศัลยกรรมขนาดเล็กในช่องปากในผู้ป่วยที่รับยาต้านการเกิดลิ่มเลือดชนิดรับประทาน

ชื่อบทความ: ภาวะแทรกซ้อนภายหลังการทำศัลยกรรมขนาดเล็กในช่องปากในผู้ป่วยที่รับยาต้านการเกิดลิ่มเลือดชนิดรับประทาน
Research Article: Postoperative Complications from Oral Minor Surgery in Patients on Oral Antithrombotic Drugs
ผู้เขียน/Author: ปรีชา เจษฎาชัย, สุภาพร วิริยะจิรกุล, วราวุธ อัมพรวิโรจน์กิจ, อุษาศิริ ศรีสกุล | Preecha Chesdachai, Supaporn Viriyajirakul, Warawut Umpornwirojkit, Usasiri Srisakul
Email: Usasiri@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty Faculty of Pharmacy,  Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่ ว.ทันต.มศว ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2563

การอ้างอิง/citation

ปรีชา เจษฎาชัย, สุภาพร วิริยะจิรกุล, วราวุธ อัมพรวิโรจน์กิจ และ อุษาศิริ ศรีสกุล. (2563). ยาต้านการเกิดลิ่มเลือด ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาต้านเกล็ดเลือด ศัลยกรรมขนาดเล็กในช่องปากภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด ภาวะแทรกซ้อนทาง. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 13(2), 22-37.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดภาวะเลือดออก และอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบจากการทําศัลยกรรมขนาดเล็กในช่องปาก ระหว่างผู้ป่วยที่หยุดยาและไม่หยุดยาต้านการเกิดลิ่มเลือดวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ: การศึกษาเชิงสังเกตการณ์แบบย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ป่วยที่โรงพยาบาลตากสิน ระหว่าง มกราคม 2560 ถึง ธันวาคม 2561 โดยบันทึกข้อมูลในผู้ป่วยที่เข้าทําศัลยกรรมขนาดเล็กในช่องปาก และมีประวัติการหยุดยา หรือไม่หยุดยาต้านการเกิดลิ่มเลือด ก่อนทําหัตถการ และมีข้อมูลติดตามการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังทําหัตถการ ได้แก่ ภาวะเลือดออก และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือโรคหลอดเลือดสมอง

ผลการทดลอง: จํานวนผู้ป่วย ทั้งหมด 574 คน มีอายุเฉลี่ย 66.89 ± 10.63 ปีและร้อยละ 54.20 เป็นเพศชาย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 68.30) โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (ร้อยละ48.60) ใช้ยาแอสไพรินเดี่ยว (ร้อยละ 77.40) เข้ารับการถอนฟัน (ร้อยละ 92.70) และหยุดยาต้านการเกิดลิ่มเลือดก่อนทําหัตถการ (ร้อยละ 54.18) ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ป่วยที่ไม่หยุดยาต้านการเกิดลิ่มเลือดมีอุบัติการณ์เกิดภาวะเลือดออกหลังทําหัตถการใก้ลเคียงกับผูุ้ป่วยที่หยุดยาต้านการเกิดลิ่มเลือด (ร้อยละ 1.14 และ 1.29 ตามลําดับ) และมีค่า adjusted OR เท่ากับ 0.446 (95% CI0.080-2.494 และ p = 0.358) ในทางกลับกันพบว่า ผู้ป่วยที่หยุดยาต้านการเกิดลิ่มเลือดมีแนวโน้มเล็กน้อยต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบ   หลังการทําหัตถการ   มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่หยุดยาต้านการเกิดลิ่มเลือด   (ร้อยละ 2.57 และ 1.90  ตามลําดับ) และมีค่า adjusted OR เท่ากับ 1.422 (95% CI 0.454–4.452 และ p = 0.545)

สรุป: การไม่หยุดยาต้านการเกิดลิ่มเลือดไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกหลังการทําหัตถการอย่างไรก็ตาม การหยุดยาต้านการเกิดลิ่มเลือดอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดังนั้น  ควรประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ของผู้ป่วยแต่ละรายอย่างรอบคอบก่อนพิจารณาการหยุดยาต้านการ
เกิดลิ่มเลือดก่อนทําหัตถการ

คําสําคัญ: ยาต้านการเกิดลิ่มเลือด, ยาต้านการแข็งตัวของเลือด, ยาต้านเกล็ดเลือด, ศัลยกรรมขนาดเล็กในช่องปากภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด ภาวะแทรกซ่อนทางระบบ


ABSTRACT

Objectives: To compare of bleedings and systemic complications after minor oral surgery between patients with interrupted antithrombotic drugs (IAT) and continued antithrombotic drugs (CAT)

Materials and Methods: An observational retrospective cohort study retrieved from patient medical records at Taksin hospital between January 2017 to December 2018. Data were collected from patients who underwent oral minor surgery with a history of IAT or CAT perioperatively. Postoperative complications including bleeding, myocardial infarction, and stroke, were evaluated.

Results: A total of 574 patients, (54.2% male) with mean age of 66.89 ± 10.63 years old. were included. In general, there were patients with hypertension (68.30%), type 2 diabetes mellitus (48.60%), aspirin monotherapy (77.40%), dental extraction (92.70%) and IAT (54.18%). The results showed that patients in the CAT group had a similar incidence of post-operative bleedings to the IAT group (1.14 vs. 1.29%, respectively) with an adjusted OR of 0.446 (95% CI 0.080–2.494, p = 0.358). In contrast, the IAT group had a slight trend without statistical significance towards post-operative systemic complications compared with CAT group (2.57 vs. 1.90%, respectively) with an adjusted OR of 1.422 (95% CI 0.454–4.452, p = 0.545).

Conclusions: Continuing the antithrombotic drugs did not increase the post-operative bleeding risk. However, interrupting the antithrombotic drugs may influence the risk of systemic complications. Therefore, any individual patient should be carefully assessed for the risks and benefits of antithrombotic drugs before consideration of perioperative antithrombotic interruption.

Keywords: antithrombotic drug, anticoagulants, antiplatelets, oral minor surgery, thromboembolism, systemic complication


ภาวะแทรกซ้อนภายหลังการทำศัลยกรรมขนาดเล็กในช่องปากในผู้ป่วยที่รับยาต้านการเกิดลิ่มเลือดชนิดรับประทาน | Postoperative Complication from Oral Minor Surgery in Patients on Oral Antithrombotic Drugs

Faculty of Pharmacy, Siam University, Bangkok, Thailand

Related