การศึกษาความชุกของการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ พฤติกรรมการจัดการตนเอง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม

Last modified: December 4, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การศึกษาความชุกของการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ พฤติกรรมการจัดการตนเอง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
Research Article: Prevalence of Primary Dysmenorrheal, Self-Management Behavior and Factors associated with Primary Dysmenorrheal among Undergraduate Student, Siam University, Thailand
ผู้เขียน/Author: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารุณี เพไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรพร อรัณยภาค / Asst. Prof. Warunee Parai, Asst. Prof. Patraporn Aranyabhaga
Email: warunee.par@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty Faculty of Nursing,  Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่ รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความชุกของการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ พฤติกรรมการจัดการตนเอง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม

การอ้างอิง/citation

วารุณี เพไร และ ภัทรพร อรัณยภาค. (2555). การศึกษาความชุกของการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ พฤติกรรมการจัดการตนเอง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท

 

คำสำคัญ: ทททททททททททททททททท


ABSTRACT

This study was conducted to determine the prevalence of Primary dysmenorrhea, Self-management behavior and factors associated with Primary dysmenorrhea among 376 students who completed a questionnaire included data regarding social data, severity and factor associated dysmenorrheal. Self management behavior questionnaire were also asked.

The study found the prevalence of dysmenorrhea in the sample were 89.1. Dysmenorrhea was mild in 71.34% and severe in 5.37%. The mean score of overall  Self management behavior of the body were at moderate (x? = 2.79, SD = .60). Self management behavior of the mind were high (x? = 3.61, SD = .69). Factors associated with Primary dysmenorrheal indicated that (1) onset of menstruation were
significantly, negatively related to severity of dysmenorrheal (r = – .108, p<.05), (2) duration of menstruation were significantly, positively related to severity of dysmenorrheal (r = .115, p<.05), (3) bleeding amount were significantly, positively related to severity of dysmenorrheal (r = .905, p<.001, (4) Self management behavior of avoid using drugs were significantly, negatively related to severity of
dysmenorrheal (r = -.114, p<.05), (5) Self management behavior of disease prevention were significantly, negatively related to severity of dysmenorrheal (r = – .164, p<.01), and (6) Self management behavior of emotional management were significantly, negatively related to severity of dysmenorrheal (r = – .126, p<.05), The results of this study suggest that the promotion of self-management behaviors in college students to relieve severity and suffer from dysmenorrhea.

 

Keywords:  Dysmenorrhea, Self management behavior, Factors..


Prevalence of Primary Dysmenorrheal, Self-Management Behavior and Factors associated with Primary Dysmenorrheal among Undergraduate Student, Siam University, Thailand

Faculty of Nursing, Siam University, Bangkok, Thailand

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 533
Previous: กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลสำหรับใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ ของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร
Next: ลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมไทย: กรณีศึกษางานผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์