การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วย Conformance checking

Last modified: April 15, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วย Conformance checking
Process Mining on Medical Treatment History Using Conformance Checking
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวีกิจ ชมญาติ
Mr. Weekit Chomyat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
Assoc. Prof. Dr. Wichian Premchaiswadi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
Master of Science
สาขาวิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

วีกิจ ชมญาติ. (2560). การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วย Conformance checking. (การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

สารนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษากระบวนการทำงานของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เกิดปัญหาการร้องเรียนเรื่องการให้บริการที่ล่าช้า โดยบางปัญหาไม่สามารถค้นหาสาเหตุที่แท้จริงได้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทำการนำบันทึกการทางานที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมสารสนเทศที่ใช้งานอยู่นำมาประมวลผลโดยใช้ Alpha algorithms ในการค้นหาเส้นทางการทางานที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และ Conformance Checking เพื่อดำเนินการตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนการทางานที่ผิดพลาด เพื่อใช้ในการค้นหาต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไขต่อไป


Abstract

This research applies conformance checking algorithm to monitor and evaluate the process sequence that occurred in the medical treatment event log history by building a corresponding model on which the training and testing were conducted. The comparison results depicted whether or not the defined workflow is consistent with the actual one recorded in the log files. Thus, the performance was evaluated based the token (or state) behavior, e.g., missing tokens, remaining tokens, left-over tokens and error tokens, in each of the processing steps. The resulting findings can be further used to improve and optimize the overall performance of the designated system.


การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วย Conformance checking / Process Mining on Medical Treatment History Using Conformance Checking

Master of Science in Information Technology, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 85
Previous: การพัฒนาระบบทะเบียนของนักศึกษาบนไอโฟน
Next: การประยุกต์ใช้ Inductive Visual Miner ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการทำหัตถการ