การบันทึกการซื้อ-ขายข้าวด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส

Last modified: October 1, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกการซื้อ-ขายข้าวด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส
Recording the Purchase-sale of Rice With the Express Accounting Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปภัชญา  แซ่ซิ้ม
Ms. Paphatchaya Saesim
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
Ms. Sivilai  Saibuathong
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

ปภัชญา แซ่ซิ้ม. (2562). การบันทึกการซื้อ-ขายข้าวด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Saesim P. (2019). Recording the purchase-sale of rice with the Express Accounting Software. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University


บทคัดย่อ

บริษัท วรรณภพ จำกัด เป็นบริษัทส่งออกข้าวรายหนึ่งของประทศไทยที่มุ่งเน้นคุณภาพเป็นสำคัญ โดยมีนโยบายในการคัดสรรพันธุ์ข้าวที่ไม่มีการตัดต่อพันธุกรรม และใช้ระบบเครื่องจักรที่ทันสมัยในกระบวนการผลิต เพื่อให้ข้าวไทยเป็นสินค้าส่งออกที่มีคุณภาพที่รู้จักไปทั่วโลก   ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่บริษัท ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้คัดแยกและตรวจสอบเอกสารทางบัญชี  จัดเก็บเอกสารทางบัญชีเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน  แปลงค่าสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทด้วยโปรแกรมเอ็กซ์เพรส บันทึกรายการซื้อ-ขายสินค้าในประเทศและต่างประเทศด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีเอ็กซ์เพรส

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะ โดยศึกษาขั้นตอนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีเอ็กซ์เพรส และการแปลงค่าสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทไทย  โครงงานนี้ผู้จัดทำได้รับความรู้ ความเข้าใจการใช้โปรแกรมนี้ และเพิ่มทักษะการทำงาน ทำให้มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพในในอนาคต และหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: เอกสารทางบัญชี,  โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีเอ็กซ์เพรส,  สกุลเงินตราต่างประเทศ


Abstract

Wonnapob Co., Ltd. is one a professional rice exporter in Thailand, which provides and supplies the best rice products through up-to-date automatic rice processing equipment.  Wonnapob’s products are GMO free, healthy and safe for the environment.    While attending the internship under the cooperative education program at the accounting department, the author was assigned to classify, check and arrange accounting documents for ease of use, convert foreign currency to Thai Baht with Microsoft Excel, and record business transactions with Express Accounting software.

This project was designed to increase skills through studying the procedures of using Express Accounting software and converting foreign currency to Thai Baht with Microsoft Excel. This project allowed the author to gain knowledge and understanding on the procedures of this software and could increase performance skills. This raised confidence for future careers and the goal that this project would be useful to interested parties.

Keywords:  accounting documents, Express Accounting software, foreign currency.


การบันทึกการซื้อ-ขายข้าวด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส |  Recording the Purchase-sale of Rice With the Express Accounting Software  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 27
Previous: การจัดการระบบคลังสินค้า (สินค้าคงเหลือ) ของบริษัท วี.พี.เอส. อีควิปเมนท์ จำกัด
Next: การบันทึกบัญชีซื้อ-ขายโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี (Express Accounting)