ศึกษาความเข้าใจสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ของพนักงานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Last modified: April 3, 2021
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ศึกษาความเข้าใจสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
ของพนักงานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

RIGHTS AND BENEFITS OF SOCIAL SECURITY OF MEDICAL FACULTY SIRIRAJ NURSING SCHOOL

ชื่อผู้วิจัย

นายประเสริฐ พันธุ์เรืองสกาว

สาขา เศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 บทความ 14_art.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 474
Previous: ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดน้ำตลิ่งชัน
Next: ความต้องการเกี่ยวกับคุณสมบัตินักบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ของสถานประกอบการ ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม