บทบาทของยาวอลโปริคเอซิดในโรคอารมณ์สองขั้ว

Last modified: May 20, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: บทบาทของยาวอลโปริคเอซิดในโรคอารมณ์สองขั้ว
Research Article: Role of Valproic Acid in Bipolar Disorder
ผู้เขียน|Author: อรรัมภา ชื่นชม และ ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา | Onrumpha Chunchom and Thanompong Sathienluckana
Email: thanompong.sat@siam.edu
สาขาวิชา|คณะ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Faculty of Pharmacy,  Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: วารสารเภสัชศาสตร์สยาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2559 หน้า 1-11|Siam Pharmacy Journal Vol.1 No.2 Jul-Dec 2016, pp. 1-11.

การอ้างอิง|Citation

อรรัมภา ชื่นชม และ ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา. (2559). บทบาทของยาวอลโปริคเอซิดในโรคอารมณ์สองขั้ว. วารสารเภสัชศาสตร์สยาม, 1(2), 1-11.

Chunchom O., & Sathienluckana T. (2016). Role of valproic acid in bipolar disorder. Siam Pharmacy Journal, 1(2), 1-11.


บทคัดย่อ

โรคอารมณ์สองขั้ว (bipolar disorder) เป็นโรคเรื้อรังทางจิตเวชที่สําคัญ และส่งผลกระทบต่อการทํางานหรือการใช้ชีวิต ในสังคมของผู้ป่วย โดยผู้ป่วยจะมีความผิดปกติของอารมณ์แปรปรวนสลับไปมาระหว่างอาการฟังพล่าน (mania) และอาการ ซึมเศร้า (depression) อาการทางจิตเวชอื่นที่อาจพบร่วมด้วย ได้แก่ อาการโรคจิต (psychotic Symptoms) เช่น หลงผิด ประสาทหลอน และอาการทางพุทธิปัญญา (Cognitive symptoms) เช่น สมาธิและความตั้งใจลดลง ความบกพร่องด้านการ วางแผน การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา เป้าหมายในการรักษาโรคอารมณ์สองขั้ว คือ ให้ผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะสงบของตัวโรค (remission) ป้องกันการกลับเป็นซ้ํา (recurrence) ให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคม และทําหน้าที่การงานได้ใกล้เคียงปกติมาก ที่สุด ซึ่ง valproic acid เป็นยากันชักชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่ดีในการรักษาโรคอารมณ์สองขั้ว และจัดเป็นยาเลือกอันดับแรก (first-line drug) เช่นเดียวกับ Lithium ในการรักษาช่วง acute mania และมีประสิทธิภาพเหนือกว่า Lithium ในผู้ป่วย mixed episode รวมถึงมีการศึกษายืนยันถึงประสิทธิภาพในช่วง maintenance phase และ bipolar depression เช่นกัน อย่างไรก็ ตาม การศึกษาทางคลินิกในช่วง bipolar depression ยังมีจํากัด หลักการเลือกใช้ valproic acid ในผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วจึง ต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพตามหลักฐานทางวิชาการที่รองรับ ร่วมกับความปลอดภัยจากการใช้ยาทั้งเรื่องของอาการไม่พึงประสงค์ และปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ้น

คําสําคัญ: วอลโปริคเอซิด, โรคไบโพล่าร์, อาการคุ้มคลั่ง, อาการซึมเศร้าจากโรคไบโพล่าร์


ABSTRACT

Bipolar disorder is a chronic psychiatric disorder that affects many aspects of social functioning Clinical manifestations are often cyclic mood disorder between manic and depressive symptoms Comorbid symptoms associated with bipolar disorder included psychotic and cognitive symptoms The goal of therapy for bipolar disorder should be to improve patient functioning by reducing mood episodes, achieving remission and preventing recurrence Valproic acid is the antiepileptic drugs that is effective in bipolar disorder and use as the first-line therapy in manic episode similarly with lithium Moreover, valproic acid was superior to lithium in mixed episode Valproic acid can used in maintenance phase to prevent recurrence However, evidence-based on valproic acid in bipolar depression is limited Practical points for use valproic acid in bipolar disorder should be considered for efficacy and safety in individual patient.

Keywords valproic acid, bipolar disorders, mania, bipolar depression.


บทบาทของยาวอลโปริคเอซิดในโรคอารมณ์สองขั้ว|Role of Valproic Acid in Bipolar Disorder

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Pharmacy, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 204
Previous: ลักษณะของเส้นใยนาโนพอลิแลกติกแอซิดจากกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่ง
Next: ผลสัมฤทธิ์ทางคลินิกของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกวาร์ฟารินคลินิก โรงพยาบาลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี