การดำเนินงานของแผนก Sales EC ( Event Center ) โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซา

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การดำเนินงานของแผนก Sales EC ( Event Center ) โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซา
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  การดำเนินงานของแผนก Sales EC ( Event Center )  โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Sales Event Center Operations Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.สมภพ ชาตวนิช
ชื่อผู้วิจัย
นางสาวพันธนียา  ชนะรัฐพิชานนท์   รหัส 5504400180
นางสาวพันธรียา  ชนะรัฐพิชานนท์   รหัส 5504400181
 
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 192