ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัค สาขาวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69

Last modified: August 14, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัค สาขาวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69
Satisfaction of Customers towards the Service of Starbucks Coffee Shop at Victoria Gardens Phetkasem 69
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพิเชฐ ส่งสกุล
Mr. Pichet Songsakul
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ศาสตราจารย์ ดร. นราศรี ไววนิชกุล
Professor Dr. Narasri Vaivanijkul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
บริหารทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2557
2014

การอ้างอิง/citation

พิเชฐ ส่งสกุล. (2557). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัค สาขาวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัค สาขาวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69 รวมทั้งเพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัค สาขาวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัค สาขาวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัค สาขาวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69 จานวน 400 ตัวอย่าง ส่วนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติไคสแควร์
ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีสถานภาพโสด มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 30,000 บาทความถี่ในการใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการ 5– 6 ครั้งผู้ใช้บริการส่วนใหญ่นิยมเข้าใช้บริการในช่วงเวลา 15.01 19.00 น.ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการบริโภคกาแฟต่อครั้งประมาณ 151 200 บาทผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เข้าใช้บริการร่วมกับแฟน/คนรักผู้ใช้บริการส่วนใหญ่รู้จักร้านกาแฟสตาร์บัคจากคนรู้จัก

นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่าผู้ใช้บริการยังมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคสาขาวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69อยู่ในระดับมากโดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านราคา รองลงมา ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์และคุณภาพการบริการการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคสาขาวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และระดับรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังพบว่า พฤติกรรมการใช้บริการ ได้แก่ ความถี่ในการบริโภคกาแฟ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ บุคคลที่ไปใช้บริการร่วมด้วย และสื่อที่รู้จักร้านกาแฟสตาร์บัคมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคสาขาวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69


Abstract

The purpose of this research is to explore the individual factors, service behavior and service satisfaction of Starbucks customers at Victoria Garden branch, Phetkasem 69. The samples used for this study are 400 consumers servicing at Starbucks Coffee Shop at Victoria Gardens Phetkasem 69. Questionnaires were used to collect data. The data were analyzed as frequency distribution, percentage, mean and standard deviation. Chi – square test was used for analysis.

The result of the study shows that most of the customers are female, single, worked in private companies, hold bachelor’s degree, and earned between 20,001-30,000 Baht. The service frequency is 5-6 times per month. They prefer to service between 3.01 – 7.00 PM. Most of them spent 151-200 Baht at a time. Most of them consumed with their lover and know the coffee shop from their acquaintances.

In addition, the researcher found that overall of customer satisfaction of Starbucks customers at Victoria Garden branch, Phetkasem69 was high level. The highest satisfaction was price. Secondly, it was process. The lowest satisfaction was product and service quality. Hypothesis testing revealed that personal factors of gender, age, marital status, occupation, level of education, income per month associated with customers’ service satisfaction of Starbucks customers at Victoria Garden branch, Phetkasem69.In addition, the researcher found that service behavior– the service frequency, period of time spent, the service expense, people who consume with and the media that they know the Starbucks coffee shop associated with customers’ service satisfaction of Starbucks customers at Victoria Garden branch, Phetkasem 69.


ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัค สาขาวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69 | Satisfaction of Customers towards the Service of Starbucks Coffee Shop at Victoria Gardens Phetkasem 69

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 231
Previous: พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าร้านสะดวกซื้อในเขตเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Next: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม