วิธีการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าของบริษัทเซเว่นท์ซันทัวร์จำกัด Satisfactions for tourist of seven sons tour co,.ltd

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • วิธีการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าของบริษัทเซเว่นท์ซันทัวร์จำกัด Satisfactions for tourist of seven sons tour co,.ltd
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  วิธีการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าของบริษัทเซเว่นท์ซันทัวร์จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Satisfactions for tourist of seven sons tour co,.ltd

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.สมภพ ชาตวนิช
ชื่อผู้วิจัย
นาย  ศราวุธ พูนสมบัติ 5504400057
      นาย  อนันท์โชติ แซ่เอี้ยว 5504400120                                     
      นาย   กันตพงศ์       เปี่ยมสิทธิ์           5504400146
 
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 16