Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

การบริหารจัดการระบบการใช้เครื่องปรุงกลาง สำหรับการท่องเที่ยวแบบเดินป่า กรณีศึกษา บริษัท ทีเคที อีโคทัวร์ Seasoning management for camping Case study: TKT Ecotour

ชื่องานวิจัยภาษาไทย
การบริหารจัดการระบบการใช้เครื่องปรุงกลาง
สำหรับการท่องเที่ยวแบบเดินป่า กรณีศึกษา บริษัท ทีเคที อีโคทัวร์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Seasoning management for camping Case study: TKT Ecotour
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวณัฐริกา เพชรพรรณ 5704400181
นางสาวแพรวพรรณ ผ่องศรี 5704400373

สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf