รายการอาหารชุดเส้นจันท์ผัดฉ่าแก้มปลาแซลมอน ซูซิข้าวเหนียวมะม่วง และ น้ำเต้าหู้แครอทปั่น Set Menu Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon Mango Sticky Rice Sushi and Carrot Soymilk Smoothie

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รายการอาหารชุดเส้นจันท์ผัดฉ่าแก้มปลาแซลมอน ซูซิข้าวเหนียวมะม่วง และ น้ำเต้าหู้แครอทปั่น Set Menu Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon Mango Sticky Rice Sushi and Carrot Soymilk Smoothie
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย รายการอาหารชุด เส้นจันท์ผัดฉ่าแก้มปลาแซลมอน
ซูซิข้าวเหนียวมะม่วง และ น้ำเต้าหู้แครอทปั่น
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Set Menu
Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon
Mango Sticky Rice Sushi and Carrot Soymilk Smoothie

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปัญจมา  เปมะโยธิน
ชื่อผู้วิจัย
นางสาว นุศรา นรินยา 5704400255
นางสาว ธันยภรณ์ เข็มทอง 5704400260
นางสาว ขวัญลักษณ์ เลิศรัมย์ 5704400275
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 73