ระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์

Last modified: September 12, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์
Siam Furniture Management System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายกฤษดา นาคเสวก, นางสาวกอบกุล จำรูญศิลป์, นางสาวจารวี จำนงค์หาญ
Mr. Kritsada Naksavake, Ms. Kobkul Jamroonsil, Ms. Jarawee Chamnonjhan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์พิชญากร เลค
Miss Pitchayakorn Lake
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Computer Business
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2558
2015

การอ้างอิง/citation

กฤษดา นาคเสวก, กอบกุล จำรูญศิลป์ และ จารวี จำนงค์หาญ. (2558). ระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของโครงการคือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการจัดเก็บเฟอร์นิเจอร์ที่ 2 สะดวกมากขึ้น สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังรวมทั้งการผลิตที่ 2 หลากหลายรายงาน เช่น รายงานสินค้าคงคลัง รายงานยอดขายรายเดือน รายงานประจำปี และรายงานการสั่งซื้อ ระบบนี้จะเก็บข้อมูล เพื่อที่จะค้นหาได้อย่างง่ายดาย ระบบนี้ได้รับการพัฒนาจาก Microsoft Visual Studio 2008 และ Microsoft SQL Server 2008 ระบบนี้จะอำนวยความสะดวกในกระบวนการทางธุรกิจที่ 2 เป็นไปได้และง่ายขึ้น

คำสำคัญ: Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft SQL Server 2008, รายงานสินค้าคงคลัง


Abstract

The purpose of the project is to develop a management system to store furniture is more convenient. It can check inventory as well as produce variety to reports e.g. inventory report, monthly sales reports, annual reports and order reports. This system store data in order to search easily. This system was developed with Microsoft Visual Studio 2008 and Microsoft SQL server 2008. This system facilitate business process possible and easier.

Keywords:  Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft SQL Server 2008, Inventory Report.


ระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ | Siam Furniture Management System

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 416
Previous: ระบบคำนวณเบี้ยเลี้ยง
Next: การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ โดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล