พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานในเขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Last modified: March 20, 2021
You are here:
  • KB Home
  • _unknown
  • พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานในเขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานในเขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Spending Behaviors of Mynmar Workers in Chomthong Bangkok
ชื่อผู้วิจัย ชนันรัตน์ จิตรสุนทรวงศ์
สาขา การจัดการการเงินและการธนาคาร
ปีการศึกษา 2560
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 33
Previous: Research on Cultural Integration Strategy in Cross – border mergers and acquisitions
Next: A Study of Guest Satisfaction Toward Service Quality of Hotel Industry in Yangon, Myanmar