Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานในเขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ชื่องานวิจัยภาษาไทย พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานในเขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Spending Behaviors of Mynmar Workers in Chomthong Bangkok
ชื่อผู้วิจัย ชนันรัตน์ จิตรสุนทรวงศ์
สาขา การจัดการการเงินและการธนาคาร
ปีการศึกษา 2560