รูปแบบวิธีการดำเนินงานของการจัดนำเที่ยวด้วยกิจกรรมแข่งขันกีฬา Sport Theme for Tour Operation บริษัท เจ อาร์ อินเตอร์ ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รูปแบบวิธีการดำเนินงานของการจัดนำเที่ยวด้วยกิจกรรมแข่งขันกีฬา Sport Theme for Tour Operation บริษัท เจ อาร์ อินเตอร์ ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  รูปแบบวิธีการดำเนินงานของการจัดนำเที่ยวด้วยกิจกรรมแข่งขันกีฬาบริษัท เจ อาร์ อินเตอร์ ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Sport Theme for Tour Operation

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
ชื่อผู้วิจัย
นายสุรเชฎฐ       มีทรัพย์มาก     5504400050
นางสาวกาญจนา          ชาติแก้ว 5504400201
 
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 31