Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

การศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานด้านวีซ่าประเทศอังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และจีน Study in operating procedures visas of England Switzerland France and China

ชื่องานวิจัยภาษาไทย  การศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานด้านวีซ่าประเทศอังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และจีน
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Study in operating procedures visas of England Switzerland France and China

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ศนิ สาดากร
ชื่อผู้วิจัย
นางสาว วิภาพร ชาญณรงค์ 5604400226
นาย สุวิดา สายบุญตั้ง 5604400229
นางสาว ชุติภา วงศ์ชินชัย 5604400238
นางสาว จีรพร รักษาชนม์ 5604400241
 
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf