การศึกษาการจำลองปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำห้วยหลวงโดยใช้แบบจำลอง SWAT

Last modified: April 30, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การศึกษาการจำลองปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำห้วยหลวงโดยใช้แบบจำลอง SWAT
Research Article: Study of Runoff Simulation in Huai Luang Watershed Using SWAT
ผู้เขียน/Author: ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ, พีรวัฒน์ ปลาเงิน และ สมพินิจ เหมืองทอง|Piyawat Wuttichaikitcharoen, Pheerawat Plangoen and Somphinith Muangthong
Email: pheerawat.pla@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty: Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่: วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2559) | CRMA Journal Vol.14 (2016)

การอ้างอิง|Citation

ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ, พีรวัฒน์ ปลาเงิน และ สมพินิจ เหมืองทอง. (2559). การศึกษาการจำลองปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำห้วยหลวงโดยใช้แบบจำลอง SWAT. วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 14(1), 145-158.

Wuttichaikitcharoen P., Plangoen P., & Muangthong S. (2016). Study of runoff simulation in Huai Luang watershed using SWAT. CRMA Journal, 14(1), 145-158.


บทคัดย่อ

    การศึกษานี้เป็นการศึกษาการประยุกต์ใช้แบบจําลอง SWAT ในการจําลองปริมาณน้ําท่า ในลุ่มน้ําห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี เพื่อทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลอง รวมถึงการสอบเทียบและการตรวจสอบแบบจําลอง โดยทําการจําลองปริมาณน้ําท่ารายเดือน ณ สถานี Kh.53 และ Kh.103 วิเคราะห์ความอ่อนไหวของตัวแปรและสอบเทียบแบบจําลองในช่วงปี พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2553 และทําการตรวจสอบแบบจําลองในช่วง พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2556 ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงน้ําท่ามากที่สุดได้แก่ค่า CN2, SOL AWC และ SOL K ตามลําดับ จากการสอบเทียบและการตรวจสอบแบบจําลองพบว่าแบบจําลอง SWAT ให้ผลการจําลองปริมาณน้ําท่า อยู่ในเกณฑ์ที่น่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบ R, NSE และ PBIAS โดยผลการจําลองน้ําท่า ณ สถานี Kh.53 และ Kh.103 ในช่วงเวลาทั้งหมด (พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2556) ให้ค่า R = 0.564 และ 0.712, ค่า NSE = 0.562 และ 0.709, ค่า PBIAS = 6.739 และ 5.932 ตามลําดับ ผลการศึกษานี้สามารถ นําไปประยุกต์ใช้ในการคาดการณ์ปริมาณน้ําท่าในลุ่มน้ําห้วยหลวงภายใต้สถานการณ์เปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศและการใช้ที่ดินในอนาคต เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนจัดการลุ่มน้ําห้วยหลวงใน อนาคตต่อไป

คําสําคัญ: แบบจําลองลุ่มน้ํา, น้ําท่า, ห้วยหลวง


ABSTRACT

This study explores the application of SWAT model to simulation of runoff in the watershed of Huai Luang, Udon Thani Province, Thailand. The sensitivity of the parameters used in the model, the model calibration and model verification were also evaluated. The monthly runoff at stations Kh.53 and Kh.103 were simulated. The sensitivity and model calibration were analyzed from 2005-2010, and the model validation was continuously simulated from 2011-2013. The results of the study reveal that, the most sensitive variables affecting the simulated runoff are CN2, SOL_AWC and SOL_K. The model calibration and validation results reveal that applying the SWAT model for runoff simulation in the study basin provides a promising output with respect to R2, NSE and PBIAS. The model calibration and validation results for stations Kh.53 and Kh.103 are summarized as follows: R2 = 0.564 and 0.712, NSE = 0.562 and 0.709, PBIAS = 6.739 and 5.932. The results of this study could be used to predict runoff in the Huai Luang watershed under changing of climate and land use conditions in the future for future watershed management planning.

Keywords : Watershed Modeling, Runoff, SWAT, Huai Luang.


การศึกษาการจำลองปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำห้วยหลวงโดยใช้แบบจำลอง SWAT|Study of Runoff Simulation in Huai Luang Watershed Using SWAT

Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 106
Previous: การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้น้ำยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน
Next: การจัดทำกำหนดการก่อสร้างด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาอาคารโครงสร้างสำเร็จรูป