การศึกษาการบริหารงานวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Last modified: May 30, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การศึกษาการบริหารงานวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Study the Academic Administration and Services of Post-Graduate Education Division Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวทิพยภรณ์ บุญประคอง
Ms.Tipayaporn Boonprakong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา ส่องศิริ
Asst. Prof. Dr.Orntipa Songsiri
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
Master of Education
สาขาวิชา:
Major:
การบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา
Educational Administration and Leadership
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2556
2013

การอ้างอิง/citation

ทิพยภรณ์ บุญประคอง. (2556). การศึกษาการบริหารงานวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อศึกษาการบริหารงานด้านวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามความคิดเห็นของแพทย์ประจาบ้าน และเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับชั้นที่ศึกษา และภาควิชาที่เรียน ที่ส่งผลต่อการบริหารงานด้านวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามความคิดเห็นของแพทย์ประจาบ้าน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แพทย์ประจาบ้านซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2555 จานวน 528 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่รวบรวมโดยผู้วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) ทดสอบทางสถิติ t–test และ one way ANOVA และทาการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ผลการวิจัยพบว่า

1. ระดับความคิดเห็นการบริหารงานด้านวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า อยู่ในระดับดี
2. ระดับชั้นปีที่ศึกษาต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานด้านวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่แตกต่างกัน
3. ภาควิชาที่เรียนต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานด้านวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


Abstract

This study was carried out to determine the effect of individual factors to the educational administration and academic service after graduation in faculty of medicine Mahidol University. The purposes of this study were to study the academic administration and services of post graduate unit faculty of medicine Mahidol University. A total of 528 residency in academic year 2012 were randomly selected. The instruments used in the study was a questionnaire. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation , t-test and one way ANOVA. The results showed that.

1. The satisfaction on the educational administration and academic services were good at the level.
2. The satisfaction on the educational administration and academic services were not difference in the level of classes.
3. The satisfaction on the educational administration and academic services were significant difference at the 0.05 level of department.


การศึกษาการบริหารงานวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล | Study the Academic Administration and Services of Post-Graduate Education Division Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University

Master of Education in Educational Administration and Leadership, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 161
Previous: การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
Next: บทบาทเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัดไทยในสแกนดิเนเวีย