ศึกษาปัญหาวิธีการจองรายการนำเที่ยวและวิธีการแก้ปัญหา ของบริษัท Sun Leisure World

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ศึกษาปัญหาวิธีการจองรายการนำเที่ยวและวิธีการแก้ปัญหา ของบริษัท Sun Leisure World
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ศึกษาปัญหาวิธีการจองรายการนำเที่ยวและวิธีการแก้ปัญหา ของบริษัท Sun Leisure World
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

How to book tours of the problem and the solution to the problem of Sun Leisure World

ชื่อผู้วิจัย

นายธนะพล  ภู่ทอง

สาขา สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 Poster (สรุปรายละเอียดโครงงาน ขนาด A1) 14_pos
15 Disc Cover (ปก CD หรือ DVD) 15_dco
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 14