การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้น้ำยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน

Last modified: April 30, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อบทความ: การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้น้ำยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน
Research Article: Technology Transfer Using Rubber Latex Application in Irrigation System Maintenance
ผู้เขียน/Author: พีรวัฒน์ ปลาเงิน, ชวน จันทวาลย์, สมพร พิบูลย์ และ ฐกลพัศ เจนจิวัฒนกุล| Pheerawat Plangoen, Chuan Chanthawan, Somporn Phiboon & Thakonlaphat Jenjiwattanakul
Email: pheerawat.pla@siam.edu   ; thakonlaphat.jen@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty: Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่: วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2559) | CRMA Journal Vol.14 (2016)

การอ้างอิง|Citation

พีรวัฒน์ ปลาเงิน, ชวน จันทวาลย์, สมพร พิบูลย์ และ ฐกลพัศ เจนจิวัฒนกุล. (2559). การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้น้ำยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน. วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 14(1), 117-129.

Plangoen P., Chanthawan C., Phiboon S., & Jenjiwattanakul T. (2016). Technology transfer using rubber latex application in irrigation system maintenance. CRMA Journal, 14(1), 117-129.


บทคัดย่อ

     การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้น้ํายางพาราในงานบํารุงรักษาระบบชลประทาน มี วัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้น้ํายางพาราในงานซ่อมแซมคลองชลประทาน ให้กับผู้เข้าร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายที่มี ศักยภาพในการนําไปใช้ประโยชน์ โดยมีการสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลการวิจัย (1) การพัฒนาวัสดุ เคลือบผิวคลองผสมน้ํายางพาราสําหรับใช้บํารุงรักษาคลองชลประทาน (2) การพัฒนาสูตรมอร์ต้าผสม น้ํายางพาราสําหรับใช้เป็นตัวเชื่อมประสานรอยร้าวในคลองส่งน้ําชลประทาน (3) ศึกษาการรั่วซึมของน้ําในแบบจําลองคลองชลประทานผสมน้ํายางพารา และนําผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จัดทําคู่มือการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคทฤษฎีประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปของระบบส่งน้ําชลประทาน การ บํารุงรักษาคลองส่งน้ําชลประทาน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับน้ํายางและองค์ประกอบต่าง ๆ ในน้ํายางพารา และการพัฒนาสูตรมอร์ต้าและวัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ํายางพารา การถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคปฏิบัติ ได้ทําการสาธิตวิธีการเตรียมส่วนผสมต่าง ๆ ของวัสดุเคลือบผิวคลองและมอร์ต้าผสมน้ํายางพารา และ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีการผสมมอร์ต้าและวัสดุเคลือบผิวคลองสําหรับใช้ บํารุงรักษาระบบคลองชลประทาน และสาธิตวิธีการใช้มอร์ต้าผสมน้ํายางพาราเพื่อใช้ซ่อมแซมคลองชลประทานในพื้นที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ จากผลการสาธิตการซ่อมแซม คลองชลประทานด้วยวัสดุเคลือบผิวและมอร์ต้าผสมน้ํายางพาราในภาคสนาม ผู้เข้าร่วมการถ่ายทอด เทคโนโลยีมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งจะนําความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดในครั้งนี้ไปซ่อมแซมคลองในพื้นที่ ไร่นาของตนเอง

คําสําคัญ : ถ่ายทอดเทคโนโลยี, น้ํายางพารา, มอร์ต้า, วัสดุเคลือบผิวคลอง, คลองชลประทาน


ABSTRACT

The technology transfer of applying rubber latex in the maintenance of irrigation system aims to arrange workshops for the relevant participants in order to disseminate the technology of using the rubber latex in the repairing of irrigation canals. This also publicizes the outcome of researches and innovations into the potential target groups, who will benefit in the real world practice. This technology transfer synthesizes the knowledge from the results of various previous researches; including (1) the development of coating material mixed with rubber latex for irrigation canal maintenance, (2) the development of mortar mixed with latex for jointed irrigation canal crack, and (3) the study of seepage water losses in irrigation canal model mixed with latex. The results of knowledge synthesis have been collected and published in the technology transfer manual.

The technology transfer is separated into theory and practice sessions. The theory session includes the overview of irrigation system, the maintenance of irrigation canal, the basic knowledge of rubber latex & its composition, and the development of mortar and coating material mixed with latex. The practice session includes the demonstration of mixture preparation and mixing procedure of the mortar and coating material mixed with latex. The demonstration also includes the using of mortar mixed with latex to repair irrigation canals at Mae Yom operation and management irrigation project in Phrae province. The field demonstration of repairing irrigation canal by coating material and mortar mixed with latex motivates the participated farmers to apply this technology for the canal repairing in their own crop areas.

Keywords : Technology Transfer, Rubber Latex, Mortar, Coating Material, Irrigation Canal.


การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้น้ำยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน|Technology Transfer Using Rubber Latex Application in Irrigation System Maintenance

Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 34
Previous: The Development High Strength of HDPE Fiber Reinforced Cement Mortar
Next: การศึกษาการจำลองปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำห้วยหลวงโดยใช้แบบจำลอง SWAT