ความคาดหวังในการเข้ารับการอบรมโครงการ “THAI Simulator Experience” PARTICIPANTS’ EXPECTATIONS OF TRAINING PROJECT NAMED “THAI SIMULATOR EXPERIENCE”

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ความคาดหวังในการเข้ารับการอบรมโครงการ “THAI Simulator Experience” PARTICIPANTS’ EXPECTATIONS OF TRAINING PROJECT NAMED “THAI SIMULATOR EXPERIENCE”
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  ความคาดหวังในการเข้ารับการอบรมโครงการ “THAI Simulator Experience”
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ
PARTICIPANTS’ EXPECTATIONS OF TRAINING PROJECT NAMED
“THAI SIMULATOR EXPERIENCE”
 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.นันทิรา ภูขาว
ชื่อผู้วิจัย
น.ส. ศิริตรา เปล่งกล่ำ     5604400153
น.ส นฤมล บัณฑิตปัญญาวุฒิ 5604400270
 
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 31