การใช้โคโลนีสติมิวเลตทิงแฟกเตอร์ในภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวนิวโตรฟิลต่ำ

Last modified: June 24, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การใช้โคโลนีสติมิวเลตทิงแฟกเตอร์ในภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวนิวโตรฟิลต่ำ
Research Article: The Colony-Stimulating Factors and Febrile Neutropenia
ผู้เขียน/Author: ดร.ภก.ทักษิณ จันทร์สิงห์ | Dr. Thaksin Jansing
Email: thaksin.jan@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty Faculty of Pharmacy,  Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่ ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปี 14 ฉบับ 3, ก.ค.–ก.ย. 2562, หน้า 136-145

การอ้างอิง/citation

ทักษิณ จันทร์สิงห์. (2562). การใช้โคโลนีสติมิวเลตทิงแฟกเตอร์ในภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวนิวโตรฟิลต่ำ. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ, 14(3), 136-145.


บทคัดย่อ

ภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิวต่ำ และภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวนิวโตรฟิวต่ำ เป็นอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง หรือทำให้เกิดภาวะอันตรายคุกคามต่อชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด การลดความเสี่ยงดังกล่าวทำได้โดยการให้ยากลุ่มโคโลนีสติมิวเลตทิงแฟกเตอร์ ร่วมกับการได้รับยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม การใช้ยากลุ่มโคโลนีสติมิวเลตทิงแฟกเตอร์แบบป้องกันสามารถช่วยลดความเสี่ยง ความรุนแรงและระยะเวลาการเกิดภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวนิวโตรฟิวต่ำได้ โดยป้องกันแบบปฐมภูมิในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดความเสี่ยงสูง (มากกว่าร้อยละ 20) หรือความเสี่ยงปานกลาง (ร้อยละ 10 – 20) ที่มีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ร่วมด้วย ยาที่แนะนำตามแนวทางสากลของ the National Comprehensive Cancer Network ได้แก่ filgrastim, tbo-filgrastim, filgrastim-sndz และ pegfilgrastim โดยแนะนำให้บริหารยาโดยการฉีดเข้าใต้หนัง ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย คือ อาการปวดกระดูก ซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยยา paracetamol หรือ NSAIDs

คำสำคัญ: โคโลนีสติมิวเลตทิงแฟกเตอร์, ภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวนิวโตรฟิวต่ำ, มะเร็ง, เคมีบำบัด, ฟิลกราสทิม, เปกฟิลกราสทิม


ABSTRACT

Neutropenia and febrile neutropenia (FN) are a major dose-limiting toxicity of cancer patient treated with chemotherapy. FN risk could be reduced by providing colony-stimulating factors (CSFs) with the proper use of antibiotics. Prophylactic use of CSFs could reduce the risk, severity, and duration of FN. Primary prophylaxis use of CSFs for FN is considered for patients with high-risk (> 20%) or intermediate risk (10% – 20%) with other risk factors. CSFs refers to the following approved agents in the National Comprehensive Cancer Network guideline including filgrastim, filgrastim-sndz, tbo-filgrastim, and pegfilgrastim. The subcutaneous route is preferred for all CSFs listed above. The most common side effect of CSFs is bone pain which could be treated with paracetamol or NSAIDs.

Keywords:  colony-stimulating factor, febrile neutropenia, cancer, chemotherapy, filgrastim, pegfilgrastim.


การใช้โคโลนีสติมิวเลตทิงแฟกเตอร์ในภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวนิวโตรฟิลต่ำ

Faculty of Pharmacy, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 157
Previous: Optimal vancomycin dosing regimens for critically ill patients with acute kidney injury during continuous renal replacement therapy: A Monte Carlo simulation study
Next: การทบทวนข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับโรคและการรักษาพาร์กินสัน