การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน

Last modified: April 28, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน
The Development of School – Based Management Model For Private School
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางชญานี ภัทรวารินทร์
Mrs. Chayanee Pattarawarin
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย ตันติเมธ, รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด
Assoc. Prof. Dr. Amornchai Tantimedh, Assoc. Prof. Dr.Boonmee Nenyoud
ระดับการศึกษา:
Degree:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy
สาขาวิชา:
Major:
ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
Leadership and Innovation in Educational Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2556
2013

การอ้างอิง/citation

ชญานี ภัทรวารินทร์. (2556). การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


Abstract

The purposes of this research were to (1) study the states and needs of School-Based-Management of private school. (2) develop a School-Based Management Model for private school. The research procedure consisted of 5 steps as follows: 1) Studied the conceptual framework for the research by analyzing, synthesizing researches and related documents. 2) Analyzed states and needs data concerning School-Based Management of private schools. 3) Constructed the School-Based Management Model for private school based on states and needs data through Priority Needs Index method 4) Validated the appropriateness and the feasibility of the model by experts judgment method through focus group seminar. 5) Adjusted and proposed the Model.

The research findings revealed that (1) Data related states of School-Based Management for private school were at the high level. In the following order

1) Transformation Leadership. 2) Self-Management. 3) Whole School Approach. 4) Check and Balance. 5) Participation. and 6) Decentralization. Data related needs of School-Based-Management for private school were at the highest level. In the following orders 1) Transformation Leadership. 2) Self-Management. 3) Whole School Approach. 4) Check and Balance. 5) Participation. and 6) Decentralization.
(2) The Model of School-Based Management for private school which composed of 4 parts. 1) Purpose , Concept and Principles of model. 2) The components of School-Based Management Model for private school were as followed Input, Process, Output/Outcome, Feedback and External environment. 3) Model Guidelines and 4) Conditions for Success.


การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน | The Development of School-Based Management Model For Private School

Doctor of Philosophy in Leadership and Innovation in Educational Administration, Siam University, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 288
Previous: ปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จ
Next: การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี