แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตทหาร กองทัพบก มุมมองใหม่ ในทศวรรษหน้า The Development of the Attractive Military Regions in the Upcoming Decade

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตทหาร กองทัพบก มุมมองใหม่ ในทศวรรษหน้า The Development of the Attractive Military Regions in the Upcoming Decade
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  

แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตทหาร กองทัพบก มุมมองใหม่
ในทศวรรษหน้า
 
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Development of the Attractive Military Regions in the Upcoming Decade

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชาญชัย  ประคินกิจ
ชื่อผู้วิจัย

นางสาว เนรัญชรา      กุลาเทศ   5702000047

สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 44