ผลกระทบของความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการและความสำเร็จของผู้ประกอบการเจนเนอเรชั่นวาย

Last modified: May 22, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: ผลกระทบของความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการและความสำเร็จของผู้ประกอบการเจนเนอเรชั่นวาย
Research Article: The Effects of Adversity Intelligence and Emotional Intelligence on Success of Generation Y Entrepreneurs
ผู้เขียน|Author: สมพร ปานยินดี | Somporn Panyindee
Email: sompone_pyd@hotmail.com
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Department of General Management, Faculty of Business Administration,  Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 หน้า 37-68 | Silpakorn University Journal, Volume 36, Number 3 (September-December), 2016

การอ้างอิง|Citation

สมพร ปานยินดี. (2559). ผลกระทบของความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการและความสำเร็จของผู้ประกอบการเจนเนอเรชั่นวาย. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 36(3), 37-68.

Panyindee S. (2016). The effects of adversity intelligence and emotional intelligence on success of Generation Y entrepreneurs. Silpakorn University Journal, 36(3), 37-68.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบผลกระทบของตัวแปรสาเหตุได้แก่ ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ์ ที่มีต่อตัวแปรผลได้แก่ ความสำเร็จของผู้ประกอบการเจนเนอเรชั่นวาย โดยผ่านตัวแปรกลางคือการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ โดยมีตัวแปรแทรกคือสมรรถนะทางเทคโนโลยี เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการเจนเนอเรชั่นวาย ที่ประกอบธุรกิจอยู่ในกรุงเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression analysis) ผลวิจัย พบว่า 1) ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคมีผลกระทบทางบวกต่อการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ 2) ความฉลาดทางอารมณ์มีผลกระทบทางบวกต่อการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ 3) การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการมีผลกระทบทางบวกต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการเจนเนอเรชั่นวาย 4) สมรรถนะทางเทคโนโลยีไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และความสำเร็จของผู้ประกอบการ  เจนเนอเรชั่นวาย

คำสำคัญ: ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค, ความฉลาดทางอารมณ์, การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ, ความสำเร็จของผู้ประกอบการ เจนเนอเรชั่นวาย, สมรรถนะทางเทคโนโลยี


ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate the independent variables, including adversity quotient and emotional intelligence that have an impact on the dependent variables, that is, the success of generation Y entrepreneurs. Entrepreneurial orientation was a moderator variable and technological competency was the intervening variable. The samples were generation Y entrepreneurs in Bangkok. The data were collected through questionnaire and analyzed using multiple regression analysis. The results were as follows: (1) adversity quotient positively affected entrepreneurial orientation; (2) emotional intelligence positively affected entrepreneurial orientation; (3) entrepreneurial orientation positively affected the success of generation Y entrepreneurs; and (4) technological competency did not have an effect on the relationship between entrepreneurial orientation and success of generation Y entrepreneurs.

Keywords: Adversity quotient, Emotional intelligence, Entrepreneurial orientation, Success of Generation Y entrepreneurs, Technological competency.


ผลกระทบของความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการและความสำเร็จของผู้ประกอบการเจนเนอเรชั่นวาย|The Effects of Adversity Intelligence and Emotional Intelligence on Success of Generation Y Entrepreneurs

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 26
Previous: การก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยสยาม: นโยบายและแนวปฏิบัติ
Next: ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม