การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการรับรู้ต่อตราสินค้า เครื่องสำอางเกาหลี แบรนด์ เดอะ แซม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Last modified: March 30, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการรับรู้ต่อตราสินค้า เครื่องสำอางเกาหลี แบรนด์ เดอะ แซม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
The Integrated Marketing Communication Affecting Consumers’ Brand Awareness on Korean Cosmetics Brand THE SAEM in Bangkok Metropolitan Area
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกรรวี พีรมธุกร
Miss Kornravee Peeramatukorn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโป
Dr. Pichet Musikapodok
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการการตลาด
Marketing Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2558
2015

การอ้างอิง/citation

กรรวี พีรมธุกร. (2558). การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการรับรู้ต่อตราสินค้า เครื่องสำอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการวิจัย (1) เพื่อศึกษาลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพทางสังคมที่มีผลต่อการรับรู้ต่อตราสินค้า เครื่องสำอางแบรนด์ เดอะ แซม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการรับรู้ต่อตราสินค้า เครื่องสำอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริโภคซึ่งหมายถึงลูกค้าที่ใช้เครื่องสำอางเกาหลีแบรนด์ เดอะ แซม จำนวน 400 ตัวอย่าง และสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติไคสแควร์

ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้อยู่ในช่วงอายุ ตั้งแต่อายุ 18-23 ปี อายุ 24-29 ปี อายุ 30-35 ปี และตั้งแต่ 36 ปีขึ้นไป ในจำนวนที่เท่ากัน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีรายได้ สูงกว่า 20,000 บาทขึ้นไป และมีสถานภาพโสด นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า ปัจจัยการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่สำคัญที่สุด ได้แก่ ปัจจัยการส่งเสริมการขาย

สำหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดโดยการบอกต่อ การขายโดยพนักงานขาย การตลาดทางตรง การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม ส่งผลต่อระดับการรับรู้ต่อตราสินค้า โดยทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับระดับการรับรู้ในระดับปานกลาง


Abstract

The objectives of this research were (1) to study the demographic characteristics by sex, age, education, occupation and monthly income, and marital status affecting consumers’ brand awareness on Korean cosmetics brand THE SAEM in Bangkok Metropolitan area (2) to study the integrated marketing communication affecting consumers’ brand awareness on Korean cosmetics brand THE SAEM in Bangkok Metropolitan area. The sample size for the research was the consumers which are using Korean cosmetics brand THE SAEM 400 people and purposive sampling by collected the data from the questionnaires. The statistics used in this study was the percentage, average, frequency distribution, standard deviation for hypothesis testing, chi-square.

The results of the research find that the most of sample were female by the samples ranged in age from 18-23 years old, 24-29 years old, 30-35 years old, and 36 years in equal numbers, holding a bachelor’s degree, students, and college students and having monthly income more than 20,000 baht per month and single. In addition, the researcher found that the factor of the integrated marketing communication in the overall level. The most important factor was the promotion.

For hypothesis testing found that the promotions, the viral marketing, personal selling, direct marketing, publicity and public relations, the event. All factors were associated with a moderate level of perception.


การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการรับรู้ต่อตราสินค้า เครื่องสำอางเกาหลี แบรนด์ เดอะ แซม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร / The Integrated Marketing Communication Affecting Consumers’ Brand Awareness on Korean Cosmetics Brand THE SAEM in Bangkok Metropolitan Area

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 112
Previous: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม
Next: The Study of Customer Satisfaction in DONGTHAI Travel Company