รูปแบบการปฏิบัติงานผ่านรหัสคิวอาร์ในแผนกแม่บ้านโรงแรม อิสติน แกรนด์ สาทร The operating formation of housekeeping department through QR Code at Eastin Grand Hotel Sathorn

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รูปแบบการปฏิบัติงานผ่านรหัสคิวอาร์ในแผนกแม่บ้านโรงแรม อิสติน แกรนด์ สาทร The operating formation of housekeeping department through QR Code at Eastin Grand Hotel Sathorn
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  

รูปแบบการปฏิบัติงานผ่านรหัสคิวอาร์ในแผนกแม่บ้านโรงแรม 
อิสติน แกรนด์ สาทร
 
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ
The operating formation of housekeeping department through 
QR Code at Eastin Grand Hotel  Sathorn
 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ยุวริน  ศรีปาน
ชื่อผู้วิจัย
นางสาว อุสา แซ่ตั้ง 5504400128
นางสาว พรพิมล อินไข่ 5504400144
 
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 130