การจัดอันดับความนิยมอาหารไทยและขนมไทยของกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการห้องอาหารแวนด้า The popularity ranking of Thai food and Thai dessert Of the customers who use the service in Vanda restaurant

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดอันดับความนิยมอาหารไทยและขนมไทยของกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการห้องอาหารแวนด้า The popularity ranking of Thai food and Thai dessert Of the customers who use the service in Vanda restaurant
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  การจัดอันดับความนิยมอาหารไทยและขนมไทยของกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการห้องอาหารแวนด้า
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ
The popularity ranking of Thai food and Thai dessert 
Of the customers who use the service in Vanda restaurant
 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ญาดานันทน์ กวยรักษา
ชื่อผู้วิจัย
นางสาวพจนีย์ อาจมีแก้ว 5702000002
นายประกาศ           สุดทองหลาง 5702000013
นายวิทยา พลับนิ่ม 5702000045
นางสาวปิยวรรณ ปานมาส 5404400031
 
สาขา การโณงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 84