การหักภาษี ณ ที่จ่าย และการคำนวณอัตราค่าคอมมิชชั่น

Last modified: June 8, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การหักภาษี ณ ที่จ่าย และการคำนวณอัตราค่าคอมมิชชั่น
The preparation withholding tax form & calculation commission
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธานินทร์ ร่มเจริญ 5614300020
Mr. Thanin Romcharoen 5614300020
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

ธานินทร์ ร่มเจริญ. (2558). การหักภาษี ณ ที่จ่าย และการคำนวณอัตราค่าคอมมิชชั่น. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ยูแอนด์มี แมททีเรียล จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางด้านงานป้ายโฆษณา เป็นศูนย์รวมวัสดุงานป้ายโฆษณาอิงค์เจ็ททุกชนิด นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท พร้อมติดตั้งและให้คำปรึกษาจากช่างผู้เชี่ยวชาญ และจำหน่ายวัสดุทำป้ายโฆษณาแบบครบวงจร โดยผู้จัดทำได้ทำงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานบัญชีและพนักงานฝ่ายขาย ได้รับมอบหมายงานเกี่ยวกับงานขาย การคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย และการคำนวณอัตราค่าคอมมิชชั่น จากการปฏิบัติงานนั้นทำให้ผู้จัดทำได้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการของภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินเดือนและการคำนวณอัตราค่าคอมมิชชั่น ซึ่งกระบวนการหักภาษีจะหักแตกต่างกันออกไปตามประเภทของเงินได้ จึงต้องคิดให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษารวบรวมข้อมูลและทำรายงาน เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย และการคำนวณอัตราค่าคอมมิชชั่น เพื่อศึกษาลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเรียนรู้อีกด้วย

 


Abstract

The trainee studied and operated the co-operative education at   U&Me Materials Co., Ltd. The company is a business on importing, selling and after sales service of media material, such as selling the material of billboard, selling the material of ink jet printer, repairing the printer etc.

According to the co-operative education program, the trainee was assigned to be an assistant accountant at U&Me Materials Co., Ltd. The responsibility was selling, calculation of withholding tax and calculation for commission.

From working as mentioned above, the trainee got real experiences of working and learned how to work with others.                                               

 

Keywords:  Withholding Tax, Commission, Sale.


การหักภาษี ณ ที่จ่าย และการคำนวณอัตราค่าคอมมิชชั่น / The preparation withholding tax form & calculation commission

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 98
Previous: ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการปรับปรุงใบกำกับภาษีขาย – ใบลดหนี้