ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการปรับปรุงใบกำกับภาษีขาย – ใบลดหนี้

Last modified: June 8, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการปรับปรุงใบกำกับภาษีขาย – ใบลดหนี้
The process of account adjusting from credit note
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวมาริษา ถนอมบุญ 5604300236
Miss Marisa Tanomboon 5604300236
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

มาริษา ถนอมบุญ. (2558). ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการปรับปรุงใบกำกับภาษีขาย – ใบลดหนี้. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

สำนักงานณรงค์การบัญชีเป็นสำนักงานที่ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปอย่างความถูกต้องโปร่งใสของบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อผิดพลาดหรือปัญหาผู้ทำบัญชีสามารถให้คำแนะนำวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน และลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน

ดังนั้นผู้จัดทำจึงตระหนักถึงความสำคัญของระบบบัญชีของสำนักงานณรงค์การบัญชี โดยมุ่งเน้น ในเรื่องการปรับปรุงใบกำกับภาษีขาย– ใบลดหนี้จากลูกหนี้การค้ำเนื่องจากการตัดจ่ายและการรับชำระหนี้เป็นส่วนที่ทำให้เจ้าหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าลดน้อยลงผู้จัดทำ ได้ศึกษาการปรับปรุงใบกำกับภาษีขาย– ใบลดหนี้ของสำนักงานณรงค์การบัญชี โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (SS) เป็นเครื่องมือช่วยในการบันทึกบัญชีเพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น

 

คำสำคัญ: ปรับปรุงใบกำกับภาษีขาย, ใบลดหนี้, โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี


Abstract

The trainee had studied and operated the co-operative education at Narong Accounting Office. The office provides quality accounting service, and are authorized as quality Accounting Office by Department of business development, and tax agent office by the Revenue Department. Our services include bookkeeping, taxation, accounting software supplier, company registration and legal advisory.

According to the co-operative education program, the trainee was assigned to be an assistant accountant at Narong Accounting Office. The responsibility was recording accounts receivable with accounting software package, receiving payment voucher. The software package is a tool to make accounting easier.

From working as mentioned above, the trainee got real experiences of working and learned how to work with others.

 

Keywords:  tax invoice, credit, accounting software package.


ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการปรับปรุงใบกำกับภาษีขาย – ใบลดหนี้ / The process of account adjusting from credit note

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 83
Previous: สินค้าคงเหลือ
Next: การหักภาษี ณ ที่จ่าย และการคำนวณอัตราค่าคอมมิชชั่น