กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คัดสรร

Last modified: June 5, 2021
You are here:
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คัดสรร

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The Production Process of Score Soundtrack of Selected Snack Advertisements

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวกนกวรรณ  พันสิทธิวรกุล

ภาควิชา นิเทศศาสตร์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 2/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – ระเบียบวิธีวิจัย 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาฯ เลย์ 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาฯ โอริโอ้คุกกี้
05 ch5.pdf
10 บทที่ 6 – กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาฯ เอลเซ่ 05 ch6.pef
11 บทที่ 7 – สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 05 ch7.pdf
12 บรรณานุกรม 06 ref.pdf
13 ภาคผนวก 07 app.pdf
14 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 104
Previous: รหัสของสติ๊กเกอร์ไลน์ยอดนิยมเพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคล
Next: การสื่อความหมายของการออกแบบบนบรรจุภัณฑ์ของขนมขบเคี้ยวที่คัดสรร