การจัดโปรโมชั่นเครื่องดื่มและขนมสาหรับร้านคาเฟ่ริมคลอง The Promotion of Drinks and Dessert for Café Rim Klong

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดโปรโมชั่นเครื่องดื่มและขนมสาหรับร้านคาเฟ่ริมคลอง The Promotion of Drinks and Dessert for Café Rim Klong
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การจัดโปรโมชั่นเครื่องดื่มและขนมสาหรับร้านคาเฟ่ริมคลอง

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Promotion of Drinks and Dessert for Café Rim Klong

ชื่อผู้วิจัย

นางสาว กมลชนก คาถาเครือ 
นางสาว อัจฉรา ไชยวงค์ 
นางสาว หนึ่งนุช เปาวสันต์
นางสาว สุภาภัค นิ่มอนงค์ 

สาขา สาขาสังคมวิทยามนุษย์และนิเทศวิทยาสังคม
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 46