ความพึงพอใจของพระสงฆ์ที่มีต่อการให้บริการของโรงพยาบาลสงฆ์

Last modified: March 29, 2021
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ความพึงพอใจของพระสงฆ์ที่มีต่อการให้บริการของโรงพยาบาลสงฆ์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Satisfaction of the Clergy on Priest Hospital Facilities

ชื่อผู้วิจัย

พระมุนีวันต์ โห

สาขา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา 2555
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

02_abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 03_ack.pdf

4

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 04_tbc.pdf
5 บทที่ 1-5 05_ch1.pdf
6 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 06_ref.pdf
7 ภาคผนวก 07_app.pdf
8 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 08_vit.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 60
Previous: ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในชนบทกรณีศึกษา วัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Next: ความพึงพอใจในการบริหารจัดการ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) ด้านการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวไทย