การศึกษาการจัดรายการนำเที่ยวเชิงกิจกรรม ของบริษัท เลิฟ อิท ทัวร์ จำกัด The Study of Itinerary Management and Activities of Love It Tour Co.,ltd.

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาการจัดรายการนำเที่ยวเชิงกิจกรรม ของบริษัท เลิฟ อิท ทัวร์ จำกัด The Study of Itinerary Management and Activities of Love It Tour Co.,ltd.
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การศึกษาการจัดรายการนำเที่ยวเชิงกิจกรรม ของบริษัท เลิฟ อิท ทัวร์ จำกัด

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Study of Itinerary Management

and Activities of Love It Tour Co.,ltd.

ชื่อผู้วิจัย

นาย รุ่งรวี ณัฐพูลวัฒน์

สาขา สาขาสังคมวิทยามนุษย์และนิเทศวิทยาสังคม
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 105