การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการเพื่อการพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการ กรณีศึกษาห้องอาหารเบญจรงค์ และ ล็อบบี้เลาจน์ โรงแรมดุสิตธานี โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ The Study of Service Customer’s Behaviour to Enhance Service The Case Study of Benjarong Restaurant and

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการเพื่อการพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการ กรณีศึกษาห้องอาหารเบญจรงค์ และ ล็อบบี้เลาจน์ โรงแรมดุสิตธานี โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ The Study of Service Customer’s Behaviour to Enhance Service The Case Study of Benjarong Restaurant and
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  

การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการเพื่อการพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการ
กรณีศึกษาห้องอาหารเบญจรงค์ และ ล็อบบี้เลาจน์ โรงแรมดุสิตธานี  โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
 
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ
The Study of Service Customer’s Behaviour to Enhance Service
The Case Study of Benjarong Restaurant and Lobby Lounge
At DusitThani Bangkok Hotel
 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ยุวริน  ศรีปาน
ชื่อผู้วิจัย
นางสาวปรียาวดี   ไชยดำ   5604400082
นางสาวนภสร คฤหัสสุขถาวร 5604400111
นายพฤหัส กลิ่นสุวรรณ 5604400085
 
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 70