การศึกษาขั้นตอนการจัดนำเที่ยวกรุ๊ปเหมาประเทศญี่ปุ่น กรณีศึกษา : บริษัท สยาม ออเชิร์ด กรุ๊ป จำกัด The Study Of Tour Operation For Japan

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาขั้นตอนการจัดนำเที่ยวกรุ๊ปเหมาประเทศญี่ปุ่น กรณีศึกษา : บริษัท สยาม ออเชิร์ด กรุ๊ป จำกัด The Study Of Tour Operation For Japan
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  

การศึกษาขั้นตอนการจัดนำเที่ยวกรุ๊ปเหมาประเทศญี่ปุ่น
กรณีศึกษา : บริษัท สยาม ออเชิร์ด กรุ๊ป จำกัด
 
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Study Of  Tour Operation For Japan

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
ชื่อผู้วิจัย
นางสาวศุภวันท์      ขำครุฑ         5504400222
นางสาวกัญญาพัชร  กิจลำมี        5504420005
 
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 222