ผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่นเครื่องดูดฝุ่นจากเปลือกส้ม The vaccum cleaner deodorizor from peel

Last modified: April 19, 2019
You are here:
  • KB Home
  • ผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่นเครื่องดูดฝุ่นจากเปลือกส้ม The vaccum cleaner deodorizor from peel
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  ผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่นเครื่องดูดฝุ่นจากเปลือกส้ม
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The vaccum cleaner deodorizor from peel

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.แพรว  วิจิตโรทัย
ชื่อผู้วิจัย นางสาวศิริภา  ลอยรัตน์

นางสาวอภิชญา  สิทธิสาร

นางสาวธิดารัตน์  คำเรือน

สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ 02_app.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf
5 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 90