แนวทางเลือกอุปกรณ์ทดแทนที่มีอยู่ในปัจจุบันในแผนกจัดเลี้ยง โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ ฯ The Way of alternative equipment in Banquet Department (W hotel Bangkok)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • แนวทางเลือกอุปกรณ์ทดแทนที่มีอยู่ในปัจจุบันในแผนกจัดเลี้ยง โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ ฯ The Way of alternative equipment in Banquet Department (W hotel Bangkok)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  แนวทางเลือกอุปกรณ์ทดแทนที่มีอยู่ในปัจจุบันในแผนกจัดเลี้ยง โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ ฯ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ
The Way of alternative equipment in Banquet Department 
(W hotel Bangkok)
 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ยุวริน ศรีปาน
ชื่อผู้วิจัย
นาย ธนพนธ์ เจนจารุพันธ์กุล 5604400017
นาย อรุณ รุ่งโรจน์สุนทร            5604400090
 
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 133