การป้องกันลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาที่ได้รับยาปรับภูมิคุ้มกัน

Last modified: June 20, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การป้องกันลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาที่ได้รับยาปรับภูมิคุ้มกัน
Research Article: Thromboprophylaxis in Multiple Myeloma Patients Receiving Immunomodulatory Drugs
ผู้เขียน/Author: Dr. Thaksin Jansing  | ดร.ทักษิณ จันทร์สิงห์
Email: Thaksin.Jan@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty Faculty of Pharmacy,  Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่ วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ (Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences) ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2020): JANUARY – JUNE 2020

การอ้างอิง/citation

ทักษิณ จันทร์สิงห์. (2563 ). การป้องกันลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาที่ได้รับยาปรับภูมิคุ้มกัน. วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ (Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences), 5(1), 49-65.


บทคัดย่อ

โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา มีความสัมพันธกับการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดํา และส่งผลต่อการเสียชีวิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดํา ประกอบไปด้วยปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคลปัจจัยที่สสัมพันธ์กับโรคและเกี่ยวข้องกับการรักษาร่วม เช่น การได้รับยาในกลุ่มปรับภูมิคุ้มกัน ร่วมกับยา dexamethasone ขนาดสูงหรือยาเคมีบำบัด การใช้ยาป้องกันลิ่มเลือดอุดตันขึ้นอยู่กับความเสี่ยง ในกลุ่มเสี่ยงทั่วไปแนะนำยา aspirin ขนาด81-325 mg วันละครั้ง ส่วนในกลุ่มเสี่ยงสูงคือ LMWH (เช่น enoxaparin ขนาด 40 mg ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง วันละครั้ง) หรือ warfarin (ปรับขนาดยาให้ ได้ INR อยู่ในช่วง 2.0-3.0) โดยแนะนําให้ ใช้ ยาป้องกันอย่างน้อย 4-6 เดือน หรือตลอดระยะเวลาที่ได้รับยาปรับภูมิคุมกัน และควรประเมินความเสี่ยงของลิ่มเลือดอุดตันและความเสี่ยงของการเลือดออกอย่างสม่ำเสมอ
คำสำคัญ: การป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน, ลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำ. มะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอิโลมา, ยาปรับภูมิคุ้มกัน

ABSTRACT

Multiple myeloma (MM) has been associated with an increase in the risk of venous thromboembolism (VTE) and death. Several risk factors of VTE include patients, diseases, and treatments such as patients receiving immunomodulatory drugs (IMiDs) in combination with high doses of dexamethasone or chemotherapy. The thromboprophylaxis protocols depend on risk stratifications. Patients with a standard risk of VTE are given 81-325 mg of aspirin daily. However, patients who are at higher risk are given a daily dose of low-molecular-weight heparins/LMWH (enoxaparin 40 mg), subcutaneously or dose-adjusted warfarin that has a target INR of 2.0-3.0. Medication is given for a minimum of 4-6 months or it can be given in combination with IMiDs during treatment for MM. Importantly, risk assessment for VTE and bleeding should be regularly monitored.

Keywords: thromboprophylaxis, venous thromboembolism, multiple myeloma, immunomodulatory drugs


Thromboprophylaxis in Multiple Myeloma Patients Receiving Immunomodulatory Drugs

Faculty of Pharmacy, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 172
Previous: Self-assembly of cyclodextrin complexes: detection, obstacles and benefits
Next: การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม