เทคนิคจัดนาเที่ยว เส้นทางประเทศฝรั่งเศส ของ หจก. เฮงเชียงทัวร์ Tourism Management Technique for France Tourism Program Of Heng Chiang Tour Ltd., Part

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • เทคนิคจัดนาเที่ยว เส้นทางประเทศฝรั่งเศส ของ หจก. เฮงเชียงทัวร์ Tourism Management Technique for France Tourism Program Of Heng Chiang Tour Ltd., Part
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

เทคนิคจัดนาเที่ยว เส้นทางประเทศฝรั่งเศส ของ หจก. เฮงเชียงทัวร์

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Tourism Management Technique for France Tourism Program

Of Heng Chiang Tour Ltd., Part

ชื่อผู้วิจัย

นาย นัฐชัย เฮงไพจิตร

สาขา สาขาสังคมวิทยามนุษย์และนิเทศวิทยาสังคม
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 40