การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อการประชาสัมพันธ์ บนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 14

Last modified: March 31, 2021
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อการประชาสัมพันธ์ บนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 14

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Web Application Development for Public Relation on Networks of  Phrapariyattidhamma Educational Group 14

ชื่อผู้วิจัย

สุริยา แสงอินตา

สาขา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 บทความ 14_art.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 390
Previous: การประมวลผลภาพเพื่อบ่งชี้โรคไข้เลือดออกเดงกีจากเม็ดเลือดขาว
Next: การพัฒนาระบบนำทางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน