องค์ประกอบคุณภาพตราสินค้าเว็บไซต์ของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

Last modified: May 14, 2021
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย องค์ประกอบคุณภาพตราสินค้าเว็บไซต์ของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Website Brand Quality Components of E-marketplace in Thailand

ชื่อผู้วิจัย

นาย สุเทพ   มีอาษา

สาขา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

02_abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 03_ack.pdf

4

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 04_tbc.pdf
5 บทที่ 1 05_ch1.pdf
6 บทที่ 2 06_ch2.pdf
7 บทที่ 3 07_ch3.pdf
8 บทที่ 4 08_ch4.pdf
9 บทที่ื 5 09_ch5.pdf
10 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 10_ref.pdf
11 ภาคผนวก 11_app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 12_vit.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 109
Previous: รูปแบบการรับรู้ผลิตภัณฑ์ไทยและ AEC ของผู้บริโภคไทย
Next: กลยุทธ์การตลาดแฟชั่นเครื่องนุ่งห่มไทยในตลาดเออีซี