การวิเคราะห์ความถูกต้องของคำสั่งใช้ยา: การปรับขนาดยา

Last modified: March 3, 2021
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่อบทความ: การวิเคราะห์ความถูกต้องของคำสั่งใช้ยา: การปรับขนาดยา
ผู้เขียน/Author: วีรชัย ไชยจามร, นัทธมน เดชประะภัสสร, อรรณพ ภู่ประดิษฐ์, กมลวรรณ อ่อนละมัย
Email: Weerachai.cha@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty Faculty of Pharmacy,  Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่ บทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยใน พฤษภาคม 2561

เอกสารอ้างอิง

วีรชัย ไชยจามร, นัทธมน เดชประะภัสสร, อรรณพ ภู่ประดิษฐ์, กมลวรรณ อ่อนละมัย. (2561). การวิเคราะห์ความถูกต้องของคำสั่งใช้ยา: การปรับขนาดยา. ใน ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ และ บุษบา จินดาวิจักษณ์ (บ.ก.), บทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยใน (หน้า 87-110). กรุงเทพฯ: สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย).


การวิเคราะห์ความถูกต้องของคำสั่งใช้ยา: การปรับขนาดยา / บทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยใน

Faculty of Pharmacy, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 321
Previous: แนวทางการรักษาภาวะย่อยอาหารผิดปกติไร้เหตุทางกายสำหรับเภสัชกรชุมชน
Next: การรับรู้อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง พฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิต และแรงสนับสนุนจากครอบครัว ระหว่างผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ และไม่ได้ ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวัดบางไกรใน จังหวัดนนทบุรี