การจัดการร้านค้าส่งและการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

Last modified: March 30, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การจัดการร้านค้าส่งและการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ในเขตพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

Wholesale stores management and integrated marketing
communication influencing consumer buying behavior
in Phrasamutchedi district, Samutprakarn province
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวบุษกร หวังนพ
Miss Boonsakron Wangnob
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. วิจิตร สุพินิจ
Dr. Vijit Supinit
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
International Business Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Business Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2558
2015

การอ้างอิง/citation

บุษกร หวังนพ. (2558). การจัดการร้านค้าส่งและการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องการจัดการร้านค้าส่งและการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative method ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกของผู้บริโภคในเขตพระสมุทรเจดีย์ (2) ศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในเขตพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ (3) ศึกษาการจัดการร้านค้าส่ง ได้แก่ การบริการ การคัดเลือกสินค้า คุณภาพสินค้า ลักษณะทางกายภาพ และคุณภาพสินค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าส่ง และ(4) ศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ ด้านการขายโดยพนักงานขาย ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดแบบเจาะจง สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภค ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ จานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบความสัมพันธ์ด้วยค่าสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การทดสอบสมมติฐานกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี มีสถานภาพโสด สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง เดือน 16,001-19,000 บาท สาหรับการจัดการร้านค้าส่งที่ส่งผลพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า

พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นกับด้านคุณภาพ ความสะอาดของสินค้า สินค้ามีการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น อย. กระทรวงสาธารณสุข และสินค้ามีความสวยงามเรียบร้อยดึงดูดให้เกิดการเลือกซื้อ และการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็น ด้านการส่งเสริมการขาย กิจกรรมพิเศษ ของแถม การชิงโชค สะสมแสตมป์ การคืนเงิน การให้ส่วนลดราคา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านค้าส่งในเขต ให้ความคิดเห็นเลือกใช้บริการร้านค้าส่ง มีพึงพอใจในการบริการของพนักงานร้อยละ 34 สินค้าส่วนมากที่ลูกค้าเลือกซื้อในร้านค้าส่งคือ เหล้า เบียร์ ไวน์ คิดเป็นร้อยละ 21 ช่วงเวลาใช้บริการร้านค้าส่ง เวลา 06.00 – 10.00 น. จานวนครั้งใช้บริการร้านค้าส่ง ใช้บริการ 4-5 ครั้งต่อเดือน จานวนเงินที่ใช้ในการชาระบริการ ครั้งละ 10,001-15,000 บาท

ผลจากการศึกษาลักษณะการจัดการการร้านค้าส่งตามการรับรู้ของผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคมีลักษณะด้านการบริการ ด้านการคัดเลือก ด้านคุณค่าด้านความสะดวก ลักษณะทางกายภาพ และคุณภาพสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้ประกอบการร้านค้าส่งควรรักษามาตราฐานการจัดการร้านส่ง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริโภคกับร้านค้าส่งผลจากการศึกษาการตลาดแบบบรูรณาการตามการรับรู้ของผู้บริโภค พบว่าผู้ต้องการ ด้านการส่งเสริมการขาย การโฆษณา ด้านการขายโดยพนักงานขาย ประชาสัมพันธ์ การตลาดแบเจาะจง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริโภคกับร้านค้าส่ง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อยอดขายและส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น

คำสำคัญ: ผู้บริโภค, การจัดการร้านค้าส่ง, การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ พฤติกรรมการซื้อสินค้า


Abstract

The study on wholesale stores management and integrated communication influencing consumer buying behavior in Phrasamutchedi district, Samutprakarn province is a quantitative method and aims to (1) study consumer behavior on buying goods from wholesale stores in Phrasamutchedi district (2) study demographic characteristics of consumers in Phrasamutchedi district, Samutprakarn province influencing buying behavior from convenience store (3) study regarding wholesale stores management i.e. service, product selection, product quality, physical characteristic, and product quality that influences buying behavior from wholesale stores and (4) study integrated marketing communication i.e. field of selling by salesman, advertisement, sales promotion, public relation, specific marketing. The samples employed for this study include 400 Samutprakarn consumers. The statistics used for this analysis are frequency, percentage, average, standard deviation. The statistics used for hypothesis testing are the different analysis on average of two mutually independent sample groups, One-way ANOVA and relationship test with Pearson correlation coefficient. Hypothesis testing determines statistical significance of 0.05

The research result finds that most of sample group are males. Their age is between 25-35 years old. Their marital status is single. They are elementary school graduates and have average salary between 16,001-19,000 baht. For wholesale stores management influences consumer buying behavior on product selection behavior finds that sample groups give the opinion on quality, product cleanness, products certified from government organization such as the Food and Drug Administration, Ministry of Public Health and products have beautiful and fine appearance in order to attract them to buy. For integrated marketing communication influencing consumer buying behavior on product selection behavior showed that sample groups give the opinion on sales promotion, special event, gift, lucky draw, stamp collection, refund, refund, price discount. The factors have an effect on selection of wholesale in the district, consumers give the opinion on selection of wholesale stores are satisfied the worker service, accounting for 34%. Most products they buy from wholesale stores are liquor, wine, accounting for 21%. The time period they buy products is between 6.00-10.00 a.m. The frequency of their wholesale store visit is 4-5 time/month. The amount of money they pay for service charge is between 10,001-15,000 baht.

The reseach result consumer opinion about the management found that consumer are important respectively 1. service such as the staff are quick to serve 2. selection of variety of goods 3 convenience such as parking delivery Service 4. physical such an arrangement items clear and prominent signage5quality product such as the selection of goods standard and product warranty for integrated market found that consumer to focus on the promotion such as discounts and giveaway. Advertising such as activities to create awareness with customers. entrepreneurs should development Wholesalers to satisfy building relationships with consumers and wholesalers this will result more sales and can attract new customers and market expansion and prepare to compete with SME wholesalers business.

Keywords:  consumers, wholesale stores, integrated marketing communication, buying behavior.


การจัดการร้านค้าส่งและการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ | Wholesale stores management and integrated marketing communication influencing consumer buying behavior in Phrasamutchedi district, Samutprakarn province

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 86
Previous: ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์ที่เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า
Next: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินของผู้บริโภคในเขตฝั่งธนบุรี