Tags: บัณฑิตวิทยาลัย 2556

Investigation and Analysis of Consumer Buying Preferences of the Clothing Retail Market

การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน

ความพึงพอใจในการบริหารจัดการ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) ด้านการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อส่วนประสมการตลาดของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งยี่ห้อ พรานทะเลในเขตบางแค

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)

ประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย

ระดับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน : กรณีศึกษา กองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จังหวัด ร้อยเอ็ด

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย : กรณีศึกษาบริษัท มาวิน พริ้นท์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจากัด (มหาชน)

ตัวแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างขนาดกลาง

พฤติกรรมการเลือกซื้อแว่นตาของผู้บริโภคในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

แรงจูงใจในการสมัครเข้าเป็นข้าราชการทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองทัพอากาศ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco car) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ต้นแบบการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดใหญ่ ในกลุ่มรัตนโกสินทร์

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานสมาคมกีฬา : กรณีศึกษาชมรมเปตองในสังกัดสมาคมแห่งประเทศไทย

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางเคาน์เตอร์แบรนด์จากต่างประเทศของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยสยาม

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานบริการตรวจสภาพและเติมก๊าซรถ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแขวงพระนครใต้

ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการกับความพึงพอใจของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดนครปฐม

พฤติกรรมการใช้บริการการสั่งอาหารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่